fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor bjj-alkmaar.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van bjj-alkmaar.nl , zoals deze beschikbaar is
gesteld door Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar te mogen claimen of te veronderstellen.
Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gracie Jiu-
Jitsu Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Algemene Voorwaarden Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar (hierna te noemen “de school”) en regelen de rechten, plichten en aansprakelijkheden van de leden met betrekking tot hun deelname aan de trainingen en andere activiteiten van de school.
 2. Lidmaatschap en Inschrijving
  1 Om lid te worden van de school dient men zich in te schrijven door middel van het invullen van het inschrijfformulier en het accepteren van deze algemene voorwaarden. 2.2 Door zich in te schrijven, verklaart het lid dat hij/zij fysiek in staat is om deel te nemen aan de trainingen en vrijwaart de school van enige aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheidsproblemen of blessures die het gevolg kunnen zijn van deelname aan de trainingen.
 3. Trainingen
  1 Het lid heeft toegang tot de trainingen volgens het lidmaatschap dat is gekozen bij inschrijving, tenzij anders overeengekomen met de school.
  3.2 Het lid dient zich te houden aan de regels en instructies van de school en de aanwezige trainers tijdens de trainingen.
  3.3 Het lid begrijpt dat deelname aan de trainingen bepaalde risico’s met zich meebrengt en vrijwaart de school van enige aansprakelijkheid voor letsel, schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan de trainingen.
 4. Aansprakelijkheid
  1 De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de leden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de school.
  4.2 Het lid is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn tijdens de trainingen. Het lid verklaart dat hij/zij fysiek in staat is om deel te nemen aan de trainingen en dat hij/zij geen gezondheidsproblemen heeft die een risico kunnen vormen tijdens de trainingen.
 5. Foto’s en Video’s
  1 Door lid te worden van de school geeft het lid automatisch toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hij/zij te zien is, voor promotionele en marketingdoeleinden van de school, inclusief maar niet beperkt tot de website, sociale media en gedrukte materialen.
  5.2 Het lid begrijpt dat de school zorgvuldig zal omgaan met het gebruik van foto’s en video’s en zal streven naar het respecteren van de privacy van de leden. Indien het lid niet akkoord gaat met het gebruik van foto’s en video’s waarop hij/zij te zien is, dient het lid de school hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. Slotbepalingen
  1 Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen het lid en de school.
  6.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  6.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  6.4 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland.

Door het inschrijven bij Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar verklaart het lid deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

 

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van bjj-alkmaar.nl op deze pagina.

Ook eens meedoen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze trainingen?
Meld je snel aan voor jouw gratis proefles!
Aanmelden